Pro děti a mládež bez handicapu

Nabízíme vícedenní pobyty s cílem prevence spol. nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Jedná se o záškoláctví, šikanu, agresivitu, závislosti na PC, návykových látkách, krádeže apod.

Jednou z příčin spol. nežádoucích jevů je neefektivní trávení volného času, uzavírání se do virtuálních světů a tím omezení mezilidské komunikace a soc. kontaktů.

Na našich pobytech se spolu se skupinou Post Mortem snažíme o aktivní zapojení každého jedince do společné činnosti, která formou hry/příběhu nabídne dětem interaktivní formou možnost rozvíjet sám sebe, vede k posílení osobnosti a sebedůvěry, motivuje ke spolupráci s ostatními a vede ke kladným návykům a zdravému způsobu života.

  připravovaný Letní pobyt pro děti a mládež bez handicapu naleznete zde

Postup přihlášení na táborový pobyt 

  1. Prosíme o pozorné pročtení Informace pro rodiče
  2. Kontaktujte nás prosím e-mailem ity@centrum.cz , v příloze zašlete:
  • vyplněnou přihlášku (potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte)
  • zdravotní dotazník
  1. E-mailem Vám potvrdíme převzetí přihlášky.
  2. Až poté hraďte částku na účet  ITY z.s. .
  3. E-mailem Vám potvrdíme přijetí platby, budeme se těšit  společně s Vašim dítěte na týden plný dobrodružství.

LARP
Live Action Role Play

Naše letní pobyty probíhají dle pravidel LARPu. LARP je jakousi hrou podobnou herectví, kdy každý účastník (hráč) představuje určitou roli či postavu v zadaném tématu nebo příběhu. Úkolem každého hráče je držet se linie odehrávající se hry a improvizovat při reakcích na akce ostatních. LARP by se dal také nazvat jakýmsi improvizovaným herectvím či divadelní hrou.