Etický kodex ITY z.s.

Klient (uživatel) soc. služby spolku ITY z.s

má právo na:

 • na přístup, který je založený na respektu a vzájemné důvěře;
 • na diskrétnost a ochranu svého soukromí;
 • rozhodovat o své vlastní osobě;
 • být otevřeně informován o podmínkách a průběhu poskytovaných služeb;
 • odmítnout službu a odstoupit od poskytované služby;
 • na profesionální a nestrannou službu;
 • svobodu vyznání a názorů;
 • podat stížnost na průběh poskytování soc. služby;

má povinnost:

 • řídit se zákony a právními normami ČR a vnitřními předpisy spolku;
 • oznámit neprodleně neúčast dítěte na respitním hlídání z jakýchkoli příčin;
 • zaplatit úhradu za sjednané a poskytnuté služby dle stanoveného ceníku a skutečného času poskytovaných úkonů;
 • nepoškozovat majetek poskytovatele soc. služby.
 

Práva a povinnosti členů a zaměstnanců spolku ITY z.s.:

 • řídit se zákony a právními normami ČR a vnitřními předpisy spolku;
 • být ve svém vystupování vstřícný a přívětivý vůči klientům, přistupovat k nim s respektem a bez předsudků;
 • zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů;
 • vystupovat vůči klientovi otevřeně a poskytovat mu nestranné a nezávislé služby;
 • nezneužít informace získané od klientů, nebo v souvislosti s činností spolku pro vlastní prospěch;
 • zachovávat svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu;
 • svým jednáním vždy snažit naplňovat cíle spolku ITY z.s.;
 • odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by mu neposkytl kompetentní službu;
 • odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by se tím dostal do střetu zájmů;
 • vyžádat si konzultaci či supervizi, pokud tak uzná za vhodné;
 • účastnit se vnitřních školících akcí a dále se aktivně vzdělávat.

Práva a povinnosti poskytovatele soc. služby spolku ITY z.s.:

 • sbírat a evidovat informace o uživateli, které jsou nezbytné ke kvalitnímu poskytování soc. služby;
 • odmítnout nebo ukončit poskytování soc. služby, pokud se vyskytnou vážné ekonomické, organizačně technické nebo personální důvody, které další poskytování neumožňují;
 • odmítnout nebo ukončit poskytování soc. služby v případě, že klient porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy o soc. službě a vnitřních předpisů spolku;
 • při plánování a poskytování soc. služby vždy vycházet ze specifických potřeb uživatele;
 • poskytovat soc. službu dle platných právních norem ČR, smlouvy o soc, službě a vnitřních předpisů spolku;
 • zajišťovat všem zaměstnancům potřebnou podporu;
 • klienty (také zájemce o soc. služby) vždy informovat o všech povinnostech, které vyplývaly ze smlouvy o soc. službě a vnitřních předpisů spolku, o způsobu poskytování soc. služby a o úhradách za tuto službu.

 

Vyřizování stížnosti

ke stažení předpis pro Vyřizování a přijímání stížnosti (dokument .pdf 369 kB)