Etický kodex ITY z.s.

Klient spolku ITY z.s. má právo:

 • na přístup, který je založený na respektu a vzájemné důvěře;
 • na diskrétnost a ochranu svého soukromí;
 • být otevřeně informován o podmínkách a průběhu poskytovaných služeb;
 • svobodně se rozhodovat, odmítnout službu nebo odstoupit od poskytované služby;
 • na profesionální a nestrannou službu;
 • podávat stížnosti, podněty a připomínky.

Práva a povinnosti členů a zaměstnanců spolku ITY z.s.:

 • řídit se zákony a právními normami ČR a vnitřními předpisy spolku+;
 • být ve svém vystupování vstřícný a přívětivý vůči klientům, přistupovat k nim s respektem a bez předsudků;
 • zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů;
 • vystupovat vůči klientovi otevřeně a poskytovat mu nestranné a nezávislé služby;
 • nezneužít informace získané od klientů, nebo v souvislosti s činností spolku pro vlastní prospěch;
 • zachovávat svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu;
 • svým jednáním vždy snažit naplňovat cíle spolku ITY z.s.;
 • odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by mu neposkytl kompetentní službu;
 • odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by se tím dostal do střetu zájmů;
 • vyžádat si konzultaci či supervizi, pokud tak uzná za vhodné.


 

Vyřizování stížnosti

ke stažení předpis pro Vyřizování a přijímání stížnosti (dokument .pdf 369 kB)